Stanovy FO - TJ Sokol Dědice - fotbalový oddíl

fotbal.cz
FAČR
OFS Vyškov
Výsledky Okresní přebor
Výsledky IV.třída
Výsledky OP dorost
Výsledky OP žáci
JM KFS
Vyškovský deník
vysledky.com
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O oddílu

F O T B A L O V Ý    O D D Í L   S O K O L    D Ě D I C E


                 Výtisk jediný
         Počet listů: 7
S T A N O V Y


TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL DĚDICE

FOTBALOVÝ ODDÍLVyškov - Dědice 2014


Článek 1
Základní ustanovení

1) Fotbalový oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Dědice (dále jen fotbalový oddíl) je spolkem, bez právní subjektivity, vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách, hnutích a náboženstvích. Je založen za účelem organizování fotbalu.
2) Fotbalový oddíl sdružuje občany, kteří se chtějí podílet na společné činnosti fotbalového oddílu jako dobrovolného spolku a přispívat k rozvoji sportu a tělovýchovy v rámci obce Vyškov - Dědice, ale i mimo ní.
3) Je nedílnou součástí Tělocvičné jednoty Sokol Dědice, řídí se stanovami Sokola a závěry valné hromady a výboru Sokol Dědice .
4) Sídlem Tělocvičné jednoty Sokol Dědice je náměstí Svobody 22/17, 68201 Vyškov, IČO: 18164102.
5) Symboly Fotbalového oddílu jsou znak (logo) a vlajka.


Článek 2
Členství ve fotbalovém klubu

1) Členem fotbalového oddílu se může stát každý občan, který se ztotožňuje s činností a stanovami fotbalového oddílu. Podmínkou členství ve fotbalovém oddílu je zaplacení stanoveného členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.
V případě, že příspěvek není v daném termínu zaplacen, přestává být občan členem fotbalového oddílu. Členem fotbalového oddílu se opět stává po zaplacení příspěvku.
2) Členem fotbalového oddílu může být i nezletilá osoba, starší 5 let. Nezletilého člena fotbalového oddílu však na všech jednáních oddílu zastupuje jeho zákonný zástupce.
3) Členství ve fotbalovém oddílu není vázáno na registraci ve FAČR případně jiných fotbalových sdruženích.
4) Základní práva členů fotbalového oddílu :

a) podílet se na činnosti oddílu,
b) volit a být volen dle podmínek stanov (členové fotbalového oddílu starší 18 let),
c) požadovat zprávy a informace o činnosti fotbalového oddílu,
d) účastnit se sportovního a tělovýchovného života v rámci fotbalového oddílu,
e) na základě povolení výborem využívat areál fotbalového hřiště včetně příslušenství.

5)  Základní povinnosti členů fotbalového oddílu:

a) chránit dobré jméno a čest fotbalového oddílu,
b) na požádání být nápomocen při zabezpečování činnosti fotbalového oddílu (pořadatelská služba, organizace turnajů, jiných sportovních akcí, atd.),
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek fotbalového oddílu včetně sportovního areálu v Dědicích,
d) platit řádně a ve stanoveném termínu členské příspěvky,
e) zúčastnit se členské schůze fotbalového oddílu ve stanoveném termínu,
f) v případě delegování, zúčastnit se valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Dědice,
g) pomáhat při získávání finančních příspěvků pro činnost fotbalového oddílu.

6) Zánik členství:
Členství fyzické osoby ve FAČR zaniká:

a) písemným oznámením členskému fotbalovému oddílu, k němuž je příslušný, anebo místu centrální registrace, že dobrovolně ukončuje své členství ve fotbalovém oddílu, případně ve FAČR,
b) výmazem z databáze členství FAČR z důvodu neuhrazení členského příspěvku;
c) vyloučením z FAČR pro zvlášť hrubé nebo opakované porušení jeho členských povinností. K rozhodnutí o vyloučení je příslušný oprávněný orgán fotbalového oddílu, k němuž je člen příslušný, nebo Výkonný výbor FAČR,
d) zánikem členství ve FAČR členského oddílu, k němuž je příslušný,
e) smrtí.


Článek 3
Orgány fotbalového oddílu


Orgány fotbalového klubu jsou:

a) Členská schůze fotbalového oddílu,
b) Výbor fotbalového oddílu.


Článek 4
Členská schůze fotbalového oddílu


1) Členská schůze fotbalového oddílu je nejvyšším orgánem fotbalového oddílu. Schází se zpravidla 1x ročně. Členské schůze se mohou účastnit členové fotbalového oddílu starší 18 let.
Svolává ji výbor fotbalového oddílu minimálně 14 dnů před jejím konáním, prostřednictvím webových stránek oddílu a oznámením o jejím konání ve vývěsní skříňce.
Členská schůze může být svolána také mimořádně, požádá-li o její svolání nejméně 20% členů fotbalového oddílu, případně odstoupí-li předseda nebo sekretář ze své funkce písemnou formou. V takových případech je nutno svolat členskou schůzi nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení platné žádosti o svolání schůze nebo po odstoupení předsedy, případně sekretáře.
2) Členská schůze:

a) volí členy výboru fotbalového oddílu a to na období 4 let, s přímou volbou předsedy a sekretáře oddílu.
Do výboru fotbalového oddílu může být volen pouze člen fotbalového oddílu starší 18-ti let. Každá členská schůze je schůzi volební. Pokud nedojde na členské schůzi k volbě nového výboru, jeho činnost se automatický prodlužuje na další funkční období.
b) schvaluje výši členských příspěvku členů fotbalového oddílu, pokud tyto mají být vyšší než členské příspěvky schválené Valnou hromadou Tělocvičné jednoty Sokol Dědice.
c) schvaluje zprávu o činnosti fotbalového oddílu za uplynulé období, hlavní směr a hlavní úkoly fotbalového oddílu v nastávajícím období,
d) dává podněty a připomínky ke zlepšení činnosti fotbalového oddílu.

3) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis a schvaluje se usnesení. Usnesení je závazné pro všechny členy fotbalového oddílu, pokud s jeho zněním souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů na členské schůzi.


Článek 5
Výbor fotbalového oddílu

1) Výbor fotbalového oddílu je výkonným orgánem fotbalového oddílu. Je volen na členské schůzi (ČS) na období dvou let, přičemž jeho funkčnost neskončí před zvolením nového výboru. Ke zvolení dojde, jestliže volení členové výboru obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů na členské schůzi.
Výbor fotbalového oddílu řídí činnost oddílu mezi členskými schůzemi.
2) Výbor fotbalového oddílu vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu (zástupce) fotbalového oddílu.
3) Výbor fotbalového oddílu má 7 členů, z toho předseda a sekretář se volí  přímou volbou. Výbor při svém zvolení musí mít lichý počet členů. O konkrétním počtu členů rozhodne členská schůze.
4) Trenéři jednotlivých mužstev nejsou členy výboru. Přesto se účastní jednání výboru fotbalového oddílu a mají hlas poradní.
5) Výbor řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, či sekretář. O dělbě práce ve výboru, rozdělení jednotlivých úkolů včetně zodpovědnosti za jejich plnění, rozhoduje předseda. Ten má také právo veta v případě rovnosti hlasů při hlasování.
6) Podpisové právo za výbor mají předseda, místopředseda výboru a sekretář. Tyto osoby rovněž zastupují fotbalový oddíl vně jeho činnosti.
7) Práci výboru řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo sekretář.  Výbor se schází na řádných jednáních v předem, výborem dohodnutých termínech. Schází se zpravidla 1 x za 14 dnů, v případě potřeby i častěji. Jeho svolávání je operativní a zabezpečuje ho předseda nebo sekretář. Mimořádná jednání výboru nebo změnu termínu řádného jednání může navrhnout kterýkoliv člen výboru. Ad hoc schůzka členů výboru nemůže být považována za řádné či mimořádné jednání výboru, pokud při jejím svolání nebyla dodržena pravidla uvedená v tomto článku. Rozhodnutí takovéto schůzky nejsou platnými rozhodnutími výboru.
8) Do výboru fotbalového klubu může být volen pouze člen fotbalového oddílu starší   18let.
9) Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
10) Výbor o svých rozhodnutích hlasuje. Výbor ve své práci rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru. V případě rovností hlasů rozhoduje hlas předsedy.
11) Z každého jednání výboru je pořizován písemný zápis.
12) Výbor může v případě snížení počtů členů výboru nadpoloviční většinou hlasů všech jeho původních členů kooptovat nejvýše dva členy výboru na uvolněná místa s tím, že nejbližší ČS musí tyto nové členy potvrdit volbou. Do doby konání ČS mají kooptovaní členové stejná práva a povinnosti jako ostatní členové výboru.
13) Člen výboru se může svého členství ve výboru vzdát, a to písemným prohlášením, předaným na jednání výboru. V tom případě členství zaniká tímto aktem.
Dále může být členství ve výboru ukončeno rozhodnutím výboru, nebo ČS z důvodu neetického jednání a chování člena výboru, za trestný čin, či jiné protiprávní jednání.
14) Za fotbalový oddíl jednají navenek jeho jménem předseda, místopředseda výboru nebo sekretář.Článek 6
Povinnosti a úkoly výboru fotbalového oddílu


1) Výbor fotbalového oddílu ve své činnosti plní následující úkoly:

a) vykonává práva a povinnosti statutárního zástupce fotbalového oddílu,
b) zastupuje  fotbalový oddíl v Tělocvičné jednotě Sokol Dědice,
c) zabezpečuje plnění dlouhodobých i operativních úkolů oddílu a celkovou funkčnost oddílu,
d) zpracovává plán rozvoje oddílu, včetně rozpočtu pro zajištění  činnosti fotbalového oddílu,
e) zajišťuje finanční krytí fotbalového oddílu, projednává a schvaluje vynakládání finančních prostředků oddílu. Veškeré závazkové vztahy, přesahující hodnotu 1000,- Kč musí být schváleny předem výborem.
f) zodpovídá za řádné vedení účetnictví oddílu v souladu s požadavky právních norem ČR a v návaznosti na předpisy a normy Tělocvičné jednoty Sokol Dědice,
g) uzavírá dle potřeby smlouvy s dalšími subjekty, ke kterým má pověření výborem Tělocvičné jednoty Sokol Dědice,
h) rozhoduje o hostování a registraci jednotlivých hráčů, včetně stanovení podmínek, za jakých se hostování uskuteční,
i) rozhoduje o přihlášení mužstev do soutěže,
j) jmenuje a odvolává realizační týmy jednotlivých sportovních mužstev (trenéry, asistenty, vedoucí mužstev apod.),
k) navrhuje obměny funkcionářů fotbalového oddílu na základě dosažených výsledků jednotlivých mužstev,
l) dle potřeby ustavuje komise a další pomocné orgány,
m) vydává publikace, tiskoviny, vede webové stránky a další jiné materiály související s fotbalovým oddílem.Článek 7
Povinnosti jednotlivých funkcionářů výboru


1) Členská schůze vymezuje členům výboru následující povinnosti. Tyto povinnosti se mohou patřičně měnit a uzpůsobovat s ohledem na celkový zájem fotbalového oddílu  Tělocvičné jednoty Sokol Dědice.

2) Předseda fotbalového oddílu:

a) je statutárním zástupcem fotbalového oddílu (FO) a řídí činnost výboru a celého fotbalového oddílu,
b) určuje koncepci a směr vývoje fotbalového oddílu a fotbalu v Dědicích,
c) svolává podle potřeby jednání výboru a řídí pravidelná jednání výboru, zpravidla 1x za 14 dní, nebo podle potřeby, řídí činnost výboru v době mezi jednáními výboru,
d) zpracovává program jednání výboru a ČS fotbalového oddílu a předkládá návrhy přijatých usnesení k projednávaným bodům,
e) zastupuje fotbalový oddíl na jednáních,
f) zodpovídá za jednání se sponzory,
g) zpracovává Plán činnosti FO na rok a navrhuje výboru program činnosti výboru a FO,
h) zpracovává další kvalifikované podklady pro jednání výboru FO,
i) zpracovává kvalifikované návrhy dokumentů pro výbor FO a jednání FO,
j) realizuje plnění úkolů výbor schválené jednáním výboru ,
k) rozhoduje společně s ostatními členy výboru o všech záležitostech FO, pokud nejsou ve výhradní působnosti jednání FO, případně výboru Sokol Dědice,
l) plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze Stanov FO Sokol Dědice,  statutárních orgánů FO  a rozhodnutí jednání výboru,
m) zajišťuje komunikaci na úrovni členské základny FO,
n) podílí se na zpracování Stanov FO a podle potřeby  provádí jejich aktualizaci,
o) plní úkoly administrátora www stránek a zajišťuje jejich aktuálnost.


3) Místopředseda fotbalového oddílu:

a) v případě nepřítomnosti předsedy výboru jej zastupuje a řídí výbor FO. V takovém případě svolává výbor FO a zpracovává pro jeho jednání program jednání a předkládá návrhy přijatých usnesení k projednávaným bodům,
b) předkládá výboru návrh realizačních týmů všech mužstev,
c) pomáhá při řízení jednotlivých mužstev prostřednictvím realizačních týmů,
d) předkládá návrh na možné sponzory a jedná s nimi. Uzavírá sponzorské smlouvy.
e) zpracovává kvalifikované podklady pro jednání výboru,
f) zpracovává kvalifikované návrhy dokumentů pro výbor FO, případně zpracované materiály kvalifikovaně posuzuje,
g) udržuje styk s médii na regionální úrovni a udržuje styk s vedením Sokola Dědice,
h) pravidelně přispívá svými články a informacemi o činnosti FO na www stránkách FO,
i) podílí se na zpracování Stanov FO a podle potřeby provádí jejich aktualizaci,
j) průběžně sleduje stav hráčů, ale i členů FO a navrhuje  opatření k jejich získání do FO,
k) navrhuje předsedovi FO podklady pro činnost FO.


4) Sekretář:

a) vede agentu fotbalového oddílu,
b) zastupuje oddíl při jednáních s ostatními kluby,
c) komunikuje v případě potřeby s orgány FAČR a Okresním fotbalovým svazem (OFS),
d) zpracovává zápisy z jednání výboru a přijaté závěry a usnesení výboru,
e) vede přehled o doručené poště fotbalovému oddílu,
f) zpracovává kvalifikované podklady pro jednání výboru,
g) zpracovává další kvalifikované návrhy dokumentů pro výbor FO a jednání FO,
h) podle pokynů předsedy klubu zpracovává přihlášky do soutěže, rozpisy, soupisky a zajišťuje jejich předání ve stanoveném čase na OFS,
i) zpracovává podle potřeby fotodokumentaci z akcí FO a zajišťuje prostřednictvím administrátora stránek jejich umístění na www stránkách FO,
j) spolupracuje s administrátorem www stránek a zajišťuje jejich aktuálnost.


5) Pokladník:

a) vede účetnictví fotbalového oddílu v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy Tělocvičné jednoty Sokol Dědice,
b) vede pokladní knihu a přehled o hospodaření FO se zaměřením na evidenci příjmů a výdajů všech finančních náležitostí klubu, eviduje veškeré výdaje a příjmy fotbalového oddílu,
c) vydává příjmový a výdajový doklad na jakoukoliv peněžní částku,
d) zodpovídá za předkládání vyúčtování za příslušný měsíc,
e) pravidelně na jednání výboru předkládá přehled o stavu pokladny a čerpání finančních prostředků a hospodaření FO,
f) průběžně sleduje placení členských příspěvků hráčů, funkcionářů FO a členů FAČR a vede o tom evidenci. Včas navrhuje výboru opatření k uhrazení členských příspěvků.
g) předkládá Zprávu o hospodaření FO a Návrh rozpočtu na další rok,
h) podílí se společně s revizní komisí na revizi hospodaření FO. K revizi připravuje a předkládá veškeré potřebné podklady a doklady.


6) Člen výboru:

a) předkládá kvalifikované návrhy a doporučení k činnosti fotbalového oddílu,
b) zodpovídá za organizační agendu fotbalových utkání a dalších akcí fotbalového oddílu,
c) pomáhá podle potřeby sekretáři fotbalového oddílu,
d) zodpovídá za organizační agendu oddílových akcí,
e) zodpovídá za propagaci fotbalového oddílu,
f) zabezpečuje tisk plakátů a bulletinů na jednotlivé zápasy,
g) vede přehled o zápasech, zpracovává výsledky zápasů a vede tabulku mužstev,
h) zpracovává nezbytné podklady pro výbor Sokol Dědice,
i) vykonává další funkce, jako trenér „A“, „B“ mužstva, dorostu a mládeže,
j) sleduje výkonnost hráčů FO a předkládá výboru návrhy na zlepšení stav,
k) provádí výběr nových hráčů a navrhuje výboru opatření k obměně kádrů mužstev.


7) Správce hřiště:

a) plní svoje povinnosti v souladu s Organizačním řádem FO Sokol Dědice a Provozním řádem venkovního areálu sportovního hřiště FO Sokol Dědice.


Článek 8
Závěrečné ustanovení


1) Stanovy fotbalového oddílu vycházejí ze Stanov Tělocvičné jednoty Sokol, které jsou  v platnosti.
2) Ve stanovách fotbalového oddílu jsou zakotvena jistá specifika fotbalového oddílu. Stanovy jsou závazné pro všechny členy fotbalového oddílu. Jejich změny a doplnění může provádět pouze členská schůze formou doplňků a to písemnou formou. V případě přijetí nových Stanov fotbalového oddílu přestávají mít tyto Stanovy platnost.
3) Stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí fotbalového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Dědice dne ……………………………

Vyškov – Dědice                                                                                                              Datum: ………….. 2014      Předseda fotbalového oddílu

Ing. Josef LIČKA


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky